Materiały Budowlane, Usługi Transportowe, Pasze, Nawozy Sztuczne, Artykuły Ogrodnicze, Rolnicze i Przemysłowe

Materiały budowlane

CEMENT PORTLANDZKI II/B-V 32,5R

Skład
CEM II/B-V 32,5R jest cementem portlandzkim popiołowym klasy 32,5R według EN 197-1. Głównymi składnikami CEM II/ B-V 32,5R są klinkier portlandzki i popiół lotny krzemionkowy. Gips jest stosowany jako regulator czasu wiązania.
Właściwości
umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnych,
umiarkowane ciepło hydratacji,
przyrost wytrzymałości w okresach późniejszych niż 28 dni,
dobra urabialność,
podwyższona odporność na agresję chemiczną.
   
   Zalecane stosowanie
 
produkcja betonu towarowego w klasach do C 30/37,
produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
betonowanie w warunkach podwyższonych temperatur,
produkcja zapraw murarskich,
stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym,
beton komórkowy,
budownictwo hydrotechniczne.


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Bryśkiewicz" s.c. realizuje projekt "Rozwój przez innowacje dla budownictwa"
WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
PRIORYTETU I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”

DZIAŁANIA 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013